Uczciwa Firma logo

Regulamin


Warszawa, 17 grudnia 2010 r.

Regulamin nadawania Certyfikatu

„UCZCIWA FIRMA”

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. Certyfikat UCZCIWA FIRMA nadawany przez firmę Peers Group, zwany dalej Certyfikatem - dokument potwierdzający uczciwość, profesjonalizm oraz wysoki poziom jakości usług i produktów firmy.

2. Wnioskodawca - podmiot, który ubiega się o nadanie Certyfikatu lub ubiegający się o jego przedłużenie.

3. Organizator - firma Peers Group z siedzibą w Warszawie przygotowująca i przeprowadzająca certyfikację.

4. Komisja - skrócona nazwa Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez Organizatora, do prowadzenia certyfikacji.

5. Warunki certyfikacji - warunki określone w Regulaminie.

6. Audyt - ocena stopnia dostosowania firmy do warunków certyfikacji.

7. Zespół Certyfikujący – wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora, do przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji.

§ 2

Regulamin określa cele, zasady przyznawania, przedłużania i anulowania Certyfikatu.

§ 3

Przeprowadzenie certyfikacji ma na celu:

1. Motywowanie właścicieli firm i ich pracowników do większej dbałości o jakość produkcji i świadczonych usług oraz o bezpieczeństwo swoich klientów.

2. Wspieranie i promowanie firm certyfikowanych, które charakteryzują się uczciwym prowadzeniem działalności zarówno w stosunku do organów państwowych, jak i klientów, pracowników oraz kontrahentów biznesowych.

3. Identyfikowanie i promowanie najlepszych firm jako partnerów dla konsumentów, innych podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji państwowych.

4. Wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie firm działających profesjonalnie, zgodnie z prawem i zasadami etyki oraz przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.

5. Propagowanie zasad etyki, tj. rzetelności, uczciwości, terminowości wśród firm certyfikowanych, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

6. Poprawianie wizerunku firm certyfikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

7. Reklamę i promocję certyfikacji UCZCIWA FIRMA.

§ 4

Posiadacz Certyfikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów i usług, poziom obsługi klientów i bezpieczeństwo osób korzystających z produktu. Certyfikat firmy łamiącej warunki posiadania certyfikatu może zostać anulowany.

§ 5

O Certyfikat obiegać się mogą firmy zarejestrowane na terenie RP.

§ 6

1. Organizatorem certyfikacji jest firma Peers Group z siedzibą w Warszawie.

2. Firma Peers Group powołuje Komisję Certyfikacyjną.

3. Certyfikat przyznawany jest przez firmę Peers Group.

4. Obsługę administracyjną związaną z działalnością Komisji Certyfikacyjnej prowadzi firma Peers Group.

5. Biuro zajmuje się także: pracami organizacyjnymi, rekrutacją firm, pobieraniem opłat i działalnością promocyjną na rzecz uczestników certyfikacji.

§ 7

Certyfikat przyznawany jest na okres jednego roku.

§ 8

Uzyskany przez firmę Certyfikat wpisany jest do Rejestru Certyfikatów prowadzonego przez firmę Peers Group, a informacja o firmie, której on dotyczy, jest umieszczana na stronie internetowej UCZCIWA FIRMA (http://uczciwa-firma.org).

§ 9

W przypadku anulowania Certyfikatu lub upłynięcia terminu jego ważności zostaje on wykreślony z Rejestru Certyfikatów, a informacje o firmie usunięte ze strony internetowej (http://uczciwa-firma.org). W sytuacji cofnięcia Certyfikatu firma traci możliwość wykorzystywania go do celów reklamowych.

Proces certyfikacji

§ 10

Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub kurierem na adres firmy Peers Group:

1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego KRS lub zaświadczenie o działalności Gospodarczej,

2. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z Urzędu Skarbowego,

3. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z ZUS,

4. kopię potwierdzenia wpłaty opłaty certyfikacyjnej.

§ 11

Wysokość opłaty certyfikacyjnej, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z nadaniem Certyfikatu, określa firma Peers Group. Opłata jest zależna od ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju Certyfikatu – Standard, Gold, Platinum.

§ 12

Biuro firmy Peers Group weryfikuje poprawność dostarczonej dokumentacji pod względem formalnym. Kompletna dokumentacja wraz z niezbędnymi załącznikami jest przekazywana do Komisji Certyfikacyjnej.

§ 13

1. Komisja rozpatruje wniosek i kwalifikuje do nadania Certyfikatu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc (30 dni) od wpłynięcia wniosku.

2. Firmy, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, są na wniosek Komisji Certyfikacyjnej wpisywane do Rejestru Certyfikatów.

§ 14

Wszyscy wnioskodawcy do czasu otrzymania decyzji certyfikacyjnej od Komisji mogą informować o udziale w procesie certyfikacji. Dopuszczalna forma reklamy brzmi: Firma uczestniczy w procesie certyfikacji UCZCIWA FIRMA.

§ 15

1. Audyt wnioskodawcy przeprowadzają osoby z Zespołu Certyfikującego.

2. Audyt certyfikacyjny ma za zadanie potwierdzenie danych zawartych w dokumentacji z § 10 oraz uzyskanie dodatkowych informacji świadczących o uczciwości i rzetelności wobec klientów, kontrahentów, innych osób, firm i instytucji.

3. Podczas audytu certyfikacyjnego audytor może prosić o szczegółowe dane lub o udostępnienie dodatkowych danych w zakresie określonym w dostarczonych dokumentach.

4. Z audytu sporządzany jest protokół udostępniany w wersji elektronicznej.

§ 16

W skład Zespołu Certyfikującego wchodzą:

1. przedstawiciel firmy Peers Group,

2. przynajmniej jedna osoba kwalifikowana przez firmę Peers Group.

§ 17

1. Jeżeli firma nie spełnia warunków certyfikacji, w protokole audytu należy określić ujawnione nieprawidłowości. Jeżeli wnioskodawca godzi się na ich usunięcie, należy określić termin ponownego audytu.

2. Nieusunięcie przez wnioskodawcę nieprawidłowości w wyznaczonym terminie powoduje zamknięcie procesu certyfikacyjnego.

§ 18

Komisja Certyfikacyjna powiadamia niezwłocznie uczestnika o wyniku certyfikacji.

§ 19

W zależności od rodzaju Certyfikatu jest on przyznawany w formie elektronicznej lub też przesyłany na adres korespondencyjny firmy za dodatkową opłatą.

Nadzór po nadaniu Certyfikatu. Przedłużanie ważności i anulowanie Certyfikatu.

§ 20

W okresie ważności Certyfikatu firma Peers Group zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów kontrolnych firmy.

§ 21

1. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu wnioskodawca najpóźniej na 1 miesiąc (30 dni) przed upływem jego ważności składa wniosek do biura firmy Peers Group (z zastosowaniem § 10 Regulaminu).

2. Firma ubiegająca się o przedłużenie Certyfikatu może skorzystać z uproszczonej formy weryfikacji.

§ 22

1. Wszelkie zmiany w złożonej wcześniej dokumentacji należy zgłaszać w formie pisemnej do biura firmy Peers Group w terminie 1 miesiąca (30 dni) od dnia zaistnienia zmiany.

2. Komisja rozpatruje zakres wprowadzonych zmian pod względem spełnienia wymogów certyfikacji.

§ 23

Firma Peers Group może anulować Certyfikat przed upływem terminu ważności w następstwie:

1. niedotrzymywania przez certyfikowanego warunków certyfikacji,

2. uniemożliwienia przez certyfikowanego przeprowadzenia audytu kontrolnego,

3. zaistnienia w ciągu 12 miesięcy u certyfikowanego trzech czynów popełnionych z naruszeniem obowiązującego prawa w szczególności na szkodę kontrahentów, osób i firm dokonujących zakupów lub korzystających z usług świadczonych przez certyfikowanego,

Przepisy końcowe

§ 24

Firma, która uzyska Certyfikat, uprawniona jest do publikowania tej informacji w środkach masowego przekazu oraz poprzez inne formy reklamy.

§ 25

Firmy uczestniczące w certyfikacji po raz kolejny uzyskują 10% zniżki.

§ 26

1. Spory wynikłe w procesie certyfikacji rozstrzyga Komisja Certyfikacyjna.

2. Interpretacja zapisów i wymagań certyfikacji niniejszego Regulaminu należy do Komisji Certyfikacyjnej.

§ 27

Zmiany w Regulaminie nadawania Certyfikatu ustala firma Peers Group.

§ 28

1. Przystępując do certyfikacji, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych teleadresowych, danych zawartych w wymaganej dokumentacji określonej w § 10 oraz własnych materiałów promocyjnych organizatorom certyfikacji, dysponując jednocześnie prawem wglądu i poprawiania własnych danych znajdujących się w posiadaniu Organizatora.

2. Informacje zgłaszane przez wnioskodawcę podlegają ochronie danych i mogą być wykorzystane wyłącznie w procesie certyfikacyjnym.

§ 29

Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2010 roku.

Copyright 2010-2011 Uczciwa Firma